Açık Kaynaklı Yazılım Nedir?

Açık Kaynaklı Yazılımın Kısa Tarihi

Özgür, Kapalı Kaynaklı ve Açık Kaynaklı Yazılım

Resim 1: Açık Kaynak Girişimi Logo

Açık Kaynak Lisansları

Popüler Lisanslar

 • Apache License 2.0
 • BSD 3-Clause “New” or “Revised” license
 • BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license
 • GNU General Public License (GPL)
 • GNU Library or “Lesser” General Public License (LGPL)
 • MIT license
 • Mozilla Public License 2.0
 • Common Development and Distribution License
 • Eclipse Public License version 2.0

Kaynaklar

 1. Wikipedia. Open-source software
 2. Opensource. What is open source software?
 3. RedHat. What is open source?
 4. GNU. What is free software?

--

--

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yetkin AKYÜZ

Yetkin AKYÜZ

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.