ARM Programlama Temelleri: ARM Assembly Komut Seti Mimarisi — Giriş

Assembly Nedir?

Assembler

Genel Dil Tasarımı

Neden Assembly Öğrenmek Hala Önemli?

ARM Assembly Komut Setleri

  • Thumb komut seti, kod yoğunluğunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Thumb komut uzunluğunun 16 bit olmasından dolayı çalıştırılabilir dosyalarının boyutu küçüktür. Operand’ların olasılıklarını azaltarak ve bir komuta erişilebilen yazmaçların sayısını sınırlayarak yer tasarrufu sağlanmaktadır. Komut belleği boyutunun küçültülmesi, bir çok gömülü sistem için maliyet ve güç tasarrufu açısından fayda sağlamaktadır
  • ARM32 komut uzunluğu 32 bittir ve Thumb komut setine göre daha fazla kodlama esnekliği sağlar. Daha fazla operand seçeneği, daha esnek bellek adresleme şemaları, daha büyük anlık sayılar ve daha fazla adreslenebilir yazmaç, 32 bitlik bir sözcükte kodlanabilir. Ayrıca, bir komut daha fazla işlem gerçekleştirebileceğinden veya daha fazla işlenen içerebileceğinden, ARM32 komutları Thumb komut setine göre daha hızlı çalışır fakat kod yoğunluğu dezavantajı vardır.
  • Thumb-2, ARM32 ve Thumb komut setleri arasında olağanüstü bir uyum sağlamaktadır. Kod yoğunluğu ve işlemci performansı arasındaki dengeyi optimize eder. 16 bitlik Thumb komutlarından ve 32 bitlik ARM32 komutlarının bir alt kümesinden oluşmaktadır. Thumb-2 komut setinin amacı, daha düşük kod yoğunluğu ile daha yüksek hız elde etmektir.
  • ARM64, genellikle 64-bit ARM işlemcilerin kullanıldığı masaüstlerinde ve sunucularda kullanılmaktadır. Komut uzunluğu anlaşılabileceği üzere 64 bittir.

Kaynaklar

  1. Wikipedia. Assembly language
  2. Zhu, Y. (2018) Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C

--

--

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yetkin AKYÜZ

Yetkin AKYÜZ

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.