ARM Programlama Temelleri: STM32

Şekil 1: STM32 Ailesi [1]

Geliştirme Kartları

Şekil 2: STM32 Discovery
 • Nucleo-32 kartları, Nucleo serisinin en düşük seviye kartlarıdır. Arduino Nano pin dizilimine sahiptir.
 • Nucleo-64 kartları en popüler ve en geniş Nucleo sınıfıdır. Nucleo-64 kartları, Arduino Uno pin dizilimine sahiptir.
 • Nucleo-144 kartları, Nucleo serisinin en yüksek performanslı üyelerini barındırır. Arduino Mega pin dizilimine sahiptir.
Şekil 3: STM32 Nucleo-32, STM32 Nucleo-64 ve STM32 Nucleo-144
Şekil 4: STM32 Eval

Kaynaklar

 1. STMicroelectronics. STM32 32-bit Arm Cortex MCUs
 2. STMicroelectronics. STM32 High Performance MCUs
 3. STMicroelectronics. STM32 Mainstream MCUs
 4. STMicroelectronics. STM32 Ultra Low Power MCUs
 5. STMicroelectronics. STM32 Wireless MCUs
 6. STMicroelectronics. STM32 Discovery Kits
 7. STMicroelectronics. STM32 Nucleo Boards
 8. STMicroelectronics. STM32 Eval Boards

--

--

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yetkin AKYÜZ

Yetkin AKYÜZ

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.