ARM Programlama Temelleri: Temel ARM Cortex-M Yapısı

Basitleştirilmiş ARM Yonga Blok Diyagramı [1]

Temel ARM Cortex-M Yonga Organizasyonu

ARM Cortex-M Yongası

 • FLASH Bellek: Komut Belleği (Kalıcı)
 • SRAM/DRAM: Veri Belleği (Uçucu)
 • ALU (Arithmetic Logic Unit)
 • CPU (Central Process Unit)
 • NVIC (Interrupt Controller)
 • Instruction Fetch Unit (Komut Getirme)
 • Instruction Decoder (Çözümleme)
 • Debug Arayüzü (Hata Ayıklama)
 • DSP (Sayısal Sinyal İşleme)
 • FPU (Kayan Nokta Birimi)
 • Bellek Arayüzü
 • Data Bus (Veri)
 • Instruction Bus (Komut)
 • AHB (Advanced High Performance Bus)
 • APB (Advanced Peripheral Bus)
 • Farklı bus’ları bağlamak için köprüler
 • Bus matrix
 • GPIO Portları (GPIO Port A, GPIO Port B,…)
 • I2C
 • SPI
 • UART/USART
 • USB
 • DAC
 • ADC
 • TIMER
 • OPAMP
 • LCD

Kaynaklar

 1. Microdigitaled. ARM Assembly Language Programming & Architecture
 2. Zhu, Y. Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C

--

--

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yetkin AKYÜZ

Yetkin AKYÜZ

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.